Back to homepage

An article from Telenor's employee magazine åpen linje, 07/02 (August 2002)


(Bilde) 

LYSAKER Kanskje er det slik du kommer deg på jobb på Fornebu om noen år. (Illustrasjon: Telenor Expo)


Svever til jobben

 

Tenk deg et system som frakter folk i små gondoler gjennom luften. Ingen ventetid

eller stressende overganger. Og gondolene drar når det passer deg. Utrolig? Ikke hvis

Telenor får noen til a realisere sine villeste ideer for det nye transportsystemet til og fra Fornebu.

 

(Bilde)

TEXAS Prosjektert PRT-løsning fra Austin, Texas. Slike baner

planlegges mange steder. Hvem blir først? (Illustrasjon: Poitra

Visual Communications)

 

TEKST Roald Orheim

 

Personal Rapid Transport (PRT) er navnet på systemet

som lanseres for å løse kollektivproblematikken til

fra Fornebu. Systemet vil - dersom det lar seg

gjennomføre - revolusjonere transporten av mennesker.

 

Små vogner

- Vi har gått et hakk videre enn dagens tanker om kollektiv-

transport, og har hentet frem et transportkonsept som

peker fremover, ikke bakover, sier Einar Flydal. Han er en

av de seks i Telenor som står bak prosjektet. Det har sitt

utspring i en masteroppgave innen telekomstrategi og ITS

- Intelligente Transportsystemer.

   Fordelen med dette systemet av små, lette vogner som

går på egen trasé over bakken, er at det er lavere investe-

rings- og driftskostnader enn noe annet kollektivsystem,

raskere, privat, kjører subsidiefritt, har null ventetid, og

ingen mellomstasjoner. Det er som å kjøre rundt i et inter-

nettverk der det sitter personer i pakkene!

 

(Bilde)

 

LUFTIG Turid Grotmol (t.v.) og Kristin Stormanger har stor tro på

at svevebanen kan bli virkelig dersom Telenor finner en god

samarbeidspartner (Foto:Thor-lvar Guldberg)

 

- Dessuten er infrastrukturen i systemet lett å utvide,

slik at den til enhver tid lettere kan tilpasses kapasitets-

behov og hvor etterspørselen faktisk er.

 

Tenker nytt

Akershus fylkesting har vedtatt å bygge automatbane til

og fra Fornebu, og utvides slik at den skal fange opp deler

av transportbehovet rundt Lysaker og Lilleaker. Diskusjo-

nen går om den skal bygges som et eget matesystem til og

Lysaker, eller knyttes til det eksisterende linjenettet for

Oslo.

   - Vårt forslag går et skritt videre. Vi går med vår tenk-

ning bort fra den tradisjonelle måten å tenke kollektiv-

trafikk på. Den er for stiv, og er utformet for den gamle

bytypen, den gang biler var dyre og miljøbelastning ikke for

var et problem. Kø, høye driftskostnader og liten fleksibi-

litet gjør at dagens kollektivsystemer årlig taper 1,5 pro- 

sent til privatbilismen, nesten uansett. Forslaget vårt kan 

bety en ny giv for kollektivtransport - men en kollektiv-

transport som er individualisert, tror Flydal.

   -Hvorfor går dere i gang med å planlegge en løsning for

kollektivtransporten? Er ikke dette langt utenfor Telenors

kjernekompetanse?

   - Vi ser på dette fordi det kan gi hele Fornebu det inno- 

vative preget vi ønsker, fordi vi tar samfunnsansvaret vårt 

på alvor ved å bidira til en miljøvennlig kollektivløsning,

og fordi det gir Telenor riy innsikt i områder som kan bli

interessante, sier Turid Grotmoll, administrerende

direktør i Telenor Fokus, og ansvarlig for forprosjekt-

sonderingen som pågår.

 

Positivt mottatt

Telenor har i løpet av prosessen presentert ideen for

myndigheter, berørte selskaper i området, mulige in-

vestorer og andre interessenter. Mottakelsen har vært

klart positiv, men avventende med tanke på realismen

bak. De som står bak utredningen i Telenor har høstet

anerkjennelse for arbeidet .

   Einar Flydal har vært i Beijing i statsministerens følge

og redegjort for prosjektidéen. For kineserne er tanken

interessant i forbindelse med OL i 2008. Det skal ha en

klar miljøprofil, og hele Beijing omstruktureres for for-

målet. Flydal skal til høsten til Nagano i Japan i samme

ærend.

   - Og med slik en mottakelse skulle det vel ligge til rette

for en realisering?

   - Der er vi ved den store haken ved ideen: Man ønsker

innovasjon, samtidig som man ønsker en utprøvd løsning.

Delene i systemet er utprøvd hver for seg, men ikke som

en felles løsning som skal fungere under alle norske vær

forhold. Selv om det er betydelig lavere investeringskost-

nader enn ved tradisjonell bane, er det likevel snakk om

store summer som skal investeres. For Telenor er dette

ikke kjernevirksomhet, så vi arbeider for å finne interes-

senter som kan dra lasset videre i utrednings- og tilbuds

arbeidet, og som kan være ansvarlige for å realisere ideen,

sier Turid Grotmoll.

   Cardiff i Wales skal åpne en slik kollektivtransport

løsning i 2005, året før banen på Fornebu skal settes i drift.

Dette blir den første i full, offentlig drift. Fra da av kan

tradisjonelle kollektivsystemer komme til å se – ja,

nettopp – ganske tradisjonelle ut!

 

FAKTA

PRT står for Personal Rapid Transport. Nærmest et inter-

nettverk, der vognene går mange veier og sendes dit det er

etterspørsel. Vognene er små, og du bruker dem som din

en drosje: du deler vogn med andre bare hvis du selv vil. l

motsetning til tog, trikk og t-bane er PRT-systemet basert

på et nett over bakken, alle holdeplasser ligger på sidespor,

og det stopper ikke mellom reisens startsted og sluttsted.

Dette gir en kraftig drifts- og miljøgevinst ettersom 80 pro

sent av kostnadene til dagens kollektivsystem er i tilknyt

ting til oppstart og nedbremsing, og systemet kan lages

lett. Systemet baserer seg på avgang etter behov, fremfor

faste avgangstider. Dermed blir det heller ingen ventetid for

de reisende.

 

Utspring i elevoppgave

PRT-idéen er undersøkt i en masteroppgave som seks

studenter fra Telenor leverte i vår innen telekomstrategi

og teknologiledelse. Masterprogrammet er blitt formet

av Telenor Corporate University, NTNU, BI og universite-

tet i Delft. Jan Audestad har stått som fadder for og designet

studiet. Nå har det altså blant annet resultert i et spen-

stig forslag til baneløsning for Fornebu, utarbeidet som

forretningsplan der studentene også har sett på Telenors

mulige forretningsinteresser i å kopiere prosjektet andre

steder.

   Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas tente på idéen første

gang han fikk den presentert, og han har velsignet pla-

nene om å gå videre med å undersøke mulighetene for å

få det realisert på Fornebu.

   .Dette er en annerkjennelse for Telenor Corporate Uni-

versity. Oppgaven viser at vi langt på vei har lykkes i å

lage et studium som kombinerer teori med nytenkning

og utforming av spenstige forretningsidéer, sier Kristin

Stormanger, prosjektleder for masterprogrammet.


åpen linje

Konsernavis med gnist nr. 07/2002

Utgis av Telenor Konsern

Ansvarlig redaktør

Kai Rosenberg

kai.rosenberg@telenor.com

Redaktør

Roald Orheim

Tlf. 957 74 993

roald.orheim@telenor.com

Redaksjonen avsluttet: 20. august

ÅPEN LINJE 24